โพลเชื่อมั่นผลงานรัฐบาลด้านความมั่นคงสูงที่สุด

วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 13:49 น.
โพลเชื่อมั่นผลงานรัฐบาลด้านความมั่นคงสูงที่สุด
ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจพบประชาชนเชื่อมั่นผลงานรัฐบาลด้านความมั่นคงสูงที่สุด ส่วนผลงานที่น่าห่วง คือ เงินในกระเป๋าของประชาชน

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ดัชนีผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,197 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยค่าคะแนนได้เกิน 100 ถือว่าเชื่อมั่น ถ้าต่ำกว่า 100 ถือว่าไม่เชื่อมั่น ผลการศึกษาพบว่า

ผลงานรัฐบาลยุคลุงตู่ ที่ได้คะแนนความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือ ด้านความมั่นคง ความสงบของบ้านเมือง ได้ 175.47 คะแนน รองลงมาคือ ด้านความแข็งแกร่งของค่าเงิน ได้ 160.95 คะแนน อันดับ 3 ด้านการให้บริการของธนาคารรัฐ ได้ 154.84 คะแนน อันดับ 4 ได้แก่ ด้านสุขภาพของประชาชน ได้ 150.92 คะแนน อันดับ 5 ได้แก่ ด้านการศึกษา ได้ 143.18 คะแนน อันดับ 6 ได้แก่ ด้านพลังงาน ได้ 141.40 คะแนน อันดับ 7 ได้แก่ การมีงานทำของประชาชน ได้ 114.50 คะแนน อันดับ 8 ได้แก่ ด้าน การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 103.96 คะแนน ขณะที่ ผลงานที่น่าเป็นห่วง คือ ด้านเงินในกระเป๋าของประชาชน ได้ 95.81 คะแนน เป็นตัวเดียวที่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในการสำรวจพบครั้งนี้