กกต.เตรียมชงครม.19พ.ย.ออกพ.ร.ฏ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ขอนแก่น

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 19:30 น.
กกต.เตรียมชงครม.19พ.ย.ออกพ.ร.ฏ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ขอนแก่น
"กกต."แจงข้อกฎหมายเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 7 จ.ขอนแก่นแทน"นวัธ"เตรียม ชงครม. 19 พ.ย.ออกพ.ร.ฏ.เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข่าวระบุว่า สำนักงานกกต.ขอแจ้งข้อมูลเบื้องตันเกี่ยวกับการดำเนินการก่อนที่จะมี การประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) ดังนี้

1.การกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 5 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ

2.การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น ส่วนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหา

3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง, ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท และผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

4.การหาเสียงเลือกตั้งให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 68 (2)

ทั้งนี้มีรายงานว่า สำนักงาน กกต. ได้ประสานมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้แจ้งการสิ้นสภาพความเป็นส.ส.ของนายนวัธ เพื่อขอให้พิจารณาเสนอทูลเกล้าฯ ให้มีการตราพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีการนำเข้าที่ประชุม ครม.ในวันที่ 19พ.ย.นี้