เปิดความเห็นประชาชนหลังอภิปรายงบฯ "ฝ่ายค้าน-รัฐบาล"ใครได้คะแนนเท่าไหร่

วันที่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 12:12 น.
เปิดความเห็นประชาชนหลังอภิปรายงบฯ "ฝ่ายค้าน-รัฐบาล"ใครได้คะแนนเท่าไหร่
ดุสิตโพลเผยคนให้คะแนนฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณฯ 6.94 จากเต็ม10 ขณะที่รัฐบาลได้ 5.11 คะแนน ชมฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62 สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง การอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ขอฝง่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล โดย สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ในครั้งนี้

อันดับ 1 ทำให้ได้รู้ว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง รู้ข้อมูลมากขึ้น 43.68%

อันดับ 2 งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการพัฒนาบ้านเมือง 38.70%

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีสีสัน ไม่น่าสนใจ รัฐบาลมีเสียงมากกว่า 18.77%

2. โดยภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 36.07% เพราะ ทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยพึงพอใจ 33.02% เพราะ ผู้อภิปรายบางท่านยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่พึงพอใจเลย 23.42% เพราะ ประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่าง ๆ ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ

อันดับ 4 พึงพอใจมาก 7.49% เพราะ เป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ” และ “ผิดหวัง/ไม่พอใจ” กับการอภิปรายครั้งนี้ คือ

อันดับ สิ่งที่ “สมหวัง /พอใจ” ภาพรวม

1. ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจน 52.10%

2. การจัดสรรเวลา เป็นระเบียบมากขึ้น 32.93%

3. ได้รู้และเข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้น 23.35%

อันดับ สิ่งที่ “ผิดหวัง /ไม่พอใจ” ภาพรวม

1. รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น 43.40%

2. การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง 37.26%

3. พูดนอกเรื่อง ประท้วงบ่อย ไม่สำรวม 21.70%

4. ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการอภิปรายทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกี่คะแนน

ฝ่ายค้าน 6.94 คะแนน

ฝ่ายรัฐบาล 5.11 คะแนน

5.“ข้อเสนอแนะ” หากมีการอภิปรายในครั้งต่อไป

อันดับ 1 ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย 48.94%

อันดับ 2 จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน 34.04%

อันดับ 3 มีภาพเก็บตก บรรยากาศเบื้องหลัง ภาพการทำงานของ ส.ส. 27.66%