"ประชาธิปัตย์" ยก ส.ส.พรรคอภิปรายงบฯสร้างสรรค์

วันที่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 10:04 น.
"ประชาธิปัตย์" ยก ส.ส.พรรคอภิปรายงบฯสร้างสรรค์
"องอาจ" พอใจ ส.ส.ประชาธิปัตย์อภิปรายงบประมาณสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์กับประชาชน

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้กล่าวถึงภาพรวมของการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมาว่า ส.ส. ปชป. ได้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ มุ่งชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับเพิ่มลดงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ พร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง และต้องทำให้งบประมาณของประเทศสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้

ถึงแม้การอภิปรายงบประมาณครั้งนี้ ส่วนมากจะเน้นเรื่องรายจ่าย แต่การจะมีงบประมาณไปใช้จ่ายได้ จำเป็นต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายด้วย ส.ส. ปชป. จึงได้อภิปรายเสนอแนวทางการปฏิรูประบบภาษีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพิ่มรายได้ให้รัฐมีงบประมาณไปใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ

การอภิปรายงบประมาณครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังนี้

1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

3. เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก

4. เพื่อกระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นให้งบประมาณถึงมือประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

นายองอาจกล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อมั่นว่าคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ จะได้นำข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ไปเป็นข้อมูลในการพิจารณางบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไป