เปิด 12นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลควรทำจากมุมมองของประชาชน

วันที่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 10:12 น.
เปิด 12นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลควรทำจากมุมมองของประชาชน
ดุสิตโพลเผยคน 81.30% อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิต เหตุค่าครองชีพสูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายได้ ให้เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 62 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน" โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. 2562 จากกรณีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ สรุปผลได้ ดังนี้

1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 74.45% เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทำให้ประเทศมีความมั่นคง สงบสุข สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ

อันดับ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 67.97% เพราะจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ฯลฯ

อันดับ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 65.61% เพราะเป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง สร้างโอกาสและนำความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะหัวเมืองใหญ่ ฯลฯ

อันดับ 4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 61.69% เพราะการทุจริตเป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย ยังไม่เคยเห็นปราบปรามได้หมดสิ้น ฯลฯ

อันดับ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 61.61% เพราะสภาพสังคมปัจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายต้องเข้มงวด แก้ไขอย่างจริงจัง ฯลฯ

อันดับ 6 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 61.43% เพราะความเข้มแข็งของประเทศต้องเริ่มจากชุมชน ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ฯลฯ

อันดับ 7 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 61.30% เพราะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จัก เพิ่มอำนาจในการต่อรอง กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 8 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 58.84% เพราะศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสานต่อ ไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบงำ ฯลฯ

อันดับ 9 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 57.38% เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน ควรเร่งการปฏิรูปการศึกษาให้ทัดเทียมต่างประเทศ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฯลฯ

อันดับ 10 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 55.63% เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง ฯลฯ

อันดับ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 53.87% เพราะอยากให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ

อันดับ 12 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 48.21% เพราะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี ควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ฯลฯ

2. “นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 81.30% เพราะค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับรายได้ อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

อันดับ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 66.92% เพราะประชาชนควรได้รับสิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ ควรปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน ฯลฯ

อันดับ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 61.19% เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มีเสถียรภาพ ภาคธุรกิจ การค้า การส่งออกได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ฯลฯ

อันดับ 4 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 60.41% เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนา อยากให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน ฯลฯ

อันดับ 5 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 57.28% เพราะเกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สินค้าการเกษตรควรมีราคาสูงขึ้น พัฒนาสู่สากล ฯลฯ

อันดับ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 55.19% เพราะช่วยให้ประเทศพัฒนา เจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดเสถียรภาพและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ

อันดับ 7 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 53.67% เพราะสถานการณ์น่าเป็นห่วง รุนแรงมากขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายอย่างมาก สงสารเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อันดับ 8 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 53.62% เพราะควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายต้องเป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ

อันดับ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 53.04% เพราะอยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ฯลฯ

อันดับ 10 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 52.70% เพราะปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ

อันดับ 11 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 47.53% เพราะการบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว เทียบเท่าเอกชน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ฯลฯ

อันดับ 12 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 45.87% เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต