ศาลรธน.รับคดี"ธนาธร-ปิยบุตร"ล้มล้างประชาธิปไตย

  • วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 08:04 น.

ศาลรธน.รับคดี"ธนาธร-ปิยบุตร"ล้มล้างประชาธิปไตย

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5ต่อ4 เสียง รับคำร้อง"ธนาธร-ปิยบุตร" ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. รับคำร้องกรณีที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ผู้ถูก ร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูก ร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูก ร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรค อนค.ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก เห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสองแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้อง จะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้อง ทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ