"ดร.สุวิทย์"เข้ากระทรวงอว.เปิดวิสัยทัศน์ 19 กค.นี้

วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 08:32 น.
"ดร.สุวิทย์"เข้ากระทรวงอว.เปิดวิสัยทัศน์ 19 กค.นี้
"สุวิทย์"เข้ากระทรวงอว.19ก.ค.นี้พร้อมให้สัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและเร่งเคลียร์บทบาท"มรภ.-มทร."

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดเข้ารับตำแหน่งและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงวิสัยทัศน์การบริหารงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี) โดยจะมีพิธีการถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารอว.ครั้งที่ 1/2562

นายเรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า นายสุวิทย์นัดหมายที่จะขอพบ ทปอ.มรภ. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ

ทั้งนี้ ทปอ.มรภ.กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนายสุวิทย์ รวมทั้งรับฟังนโยบายว่าภายใต้โครงสร้าง อว. กลุ่ม มรภ.จะเข้าไปมีบทบาทอย่างไร หรือจะมีการเชื่อมโยงระหว่าง อว.กับกลุ่ม มรภ.อย่างไร เนื่องจาก อว.เพิ่งจัดตั้งเป็นกระทรวง และรัฐมนตรีเพิ่งเข้ารับงานใหม่ คงต้องใช้เวลาในการจัดระบบต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาได้ขอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม มรภ.เพื่อประมวลเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาต่อไป

นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธาน ทปอ.มทร.กล่าวว่า ตัวแทน ทปอ.มทร.จะเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับนายสุวิทย์ ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ที่ อว. เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ อว.ที่จะกำหนดทิศทาง มทร.

อย่างไรก็ตาม จากการหารือนอกรอบกับนายสุวิทย์ ได้รายงานต่อนายสุวิทย์ว่า กลุ่ม มทร.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ มทร.โดยจะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อ มทร.เข้ามาอยู่ใน อว.แล้วก็จะเดินหน้าต่อตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ รวมทั้งการเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ซึ่งเรื่องนี้นายสุวิทย์ได้รับทราบและเข้าใจดี แต่เนื่องจากนายสุวิทย์มีจุดเน้นเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม โดยวางแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ 3-4 ด้าน ในส่วนของกลุ่ม มทร.จะอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขณะเดียวกันกลุ่ม มทร.ก็จะช่วยเติมเต็มพื้นที่ต่างๆ โดยช่วยเสริมงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.ในฐานะประธาน ทปอ.กล่าวว่า ทปอ.จะเชิญนายสุวิทย์เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ.ในเดือนสิงหาคมนี้ ที่ มจพ. ซึ่งในส่วนของ ทปอ.จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเน้นที่คุณภาพ และต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งการดำเนินการทีแคส ปีการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้ ทปอ.กำลังดำเนินการระบบทีแคส โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดภาระการสอบของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง"ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรจะร่วมกันอยู่ในระบบทีแคส ไม่เช่นนั้นนักเรียนก็จะวิ่งรอกสอบเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังต้องขอให้นายสุวิทย์ช่วยประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อร่วมมือกันพัฒนานักเรียนและส่งต่อนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นที่ อว.ต้องร่วมมือกับ ศธ. และ ทปอ.จะขอเน้นย้ำกับรัฐมนตรีว่าการ อว.ว่าในเรื่องการสนับสนุนงบวิจัยนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับงบวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่างบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย" นายสุชัชวีร์กล่าว.