โพลล์ชี้เข้าพรรษานี้ คนกรุงอยากให้ นายกฯ-ครม. ยึดหลักธรรม บำรุงประเทศ แก้เศรษฐกิจ

  • วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 08:39 น.

โพลล์ชี้เข้าพรรษานี้ คนกรุงอยากให้ นายกฯ-ครม. ยึดหลักธรรม บำรุงประเทศ แก้เศรษฐกิจ

กรุงเทพโพลล์ เผย เข้าพรรษานี้ คนกรุง ร้อยละ 51.4  มีแผนที่จะทำบุญ เวียนเทียนถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ขณะที่ ร้อยละ 36.2 อยากให้ นายกฯ -ครม. ยึดหลักธรรม บำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. กรงเทพโพลล์โดยศูนย์ วิจยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงปฏิบัติตนอย่างไร…ช่วงเข้าพรรษา” โดยเก็บข้อมูลจากพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,194 คน ดังนี้

เมื่อถามความเห็นว่า ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพฯ ห่างไกลจากการเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไม่พบว่าร้อยละ 45.5 คิดว่ายังใกล้ชิดกันเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ39.9 คิดว่าห่างไกลมากขึ้น และร้อยละ 14.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ

สําหรับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 ระบุว่ามีแผนที่จะทำบุญ (เวียนเทียนถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน)  รองลงมา ร้อยละ 12.4 ระบุว่ามีแผนที่จะไปทำบุญพร้อมไปท่องเที่ยวด้วย และร้อยละ 9.5 มีแผนที่จะท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ส่วนที่เหลือร้อยละ 26.7 ระบุว่า ไม่มีแผนเพราะต้องทำงาน/ไม่ได้หยุดยาว

ส่วนสิ่งที่พุทธศาสนิกชนตั้งใจจะทำในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ร้อยละ 48.6 ทำบุญตักบาตรทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา รองลงมาร้อยละ 35.2 สวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยขึ้น และร้อยละ 26.5 จะไม่ดื่มเหล้าตลอด 3 เดือน

เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ดื่มสุราว่า จากที่นายกฯ ได้มอบคำขวัญ "รักษาชีวิตอย่าติดสุรา" ในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาจะเข้าร่วมตามคำเชิญชวนหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 87.0 จะเข้าร่วมตามคำเชิญชวน โดยร้อยละ 36.8 คิดว่าจะงดแต่อาจดื่มเฉพาะงานสังสรรค์บางงาน,ร้อยละ 32.2 คิดว่าจะงดตลอด 3 เดือน และร้อยละ 18.0 คิดว่าจะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน ขณะที่ ร้อยละ 13.0 ระบุว่าจะไม่เข้าร่วมตามคำเชิญชวนและคิดว่าจะดื่มตามปกติ

สุดท้ายเมื่อถามความเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมในราชสังคหวัตถุ 4 หรือหลักธรรมในการวางนโยบายปกครองบ้านเมือง ว่าอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.ชุดใหม่ ยึดถือข้อใดมากที่สุด ร้อยละ 36.2 เห็นว่าควรยึดหลักธรรมในข้อ สะสะเมธัง คือการบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรม,ร้อยละ 29.3 เห็นว่าควรยึดหลักธรรมข้อ สัมมาปาสัง คือฉลาดในการแก้ปัญหาสังคมส่งเสริมอาชีพช่วยให้คนจนให้ตั้งตัวได้

 

ข่าวอื่นๆ