กสม.ขอเป็นตัวกลางหาข้อยุติคืนศักดิ์ศรีให้"ซีอุย"

  • วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 17:51 น.

กสม.ขอเป็นตัวกลางหาข้อยุติคืนศักดิ์ศรีให้"ซีอุย"

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมหาทางออกนำร่าง "ซีอุย แซ่อึ้ง" ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์

26 มิ.ย. 62 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มีตัวแทนชาวบ้านอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้พิจารณากรณีการนำร่างของนายซีอุย แซ่อึ้ง ผู้ได้รับโทษประหารชีวิตไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอให้ กสม. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับพิพิธภัณฑ์ฯ และชาวอำเภอทับสะแก เพื่อหาแนวทางในการคืนศักดิ์ศรีและเคารพความเป็นมนุษย์ให้แก่นายซีอุย นั้น

นายวัส กล่าวว่า ที่ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 21/2562 ในวันนี้ (26 มิถุนายน) มีมติเห็นควรรับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคำร้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและประสานการคุ้มครองให้กับผู้ร้องและญาตินายซีอุย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

“จากการติดตามข้อมูลจากสื่อมวลชนทราบว่า สังคมไทยได้ตื่นตัวกับกรณีดังกล่าว และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงท่าทีต่อสาธารณะในการเคารพเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติ ไม่ว่าจะเป็นการปลดป้ายมนุษย์กินคน การดำเนินการเพื่อฌาปนกิจร่างของนายซีอุยตามกฎหมายและปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน การแสดงออกของทุกฝ่ายในสังคมเช่นนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยกันสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมโดยรวม” ประธาน กสม. กล่าว

นายวัส กล่าวด้วยว่า หากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ กสม. พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานหาข้อยุติร่วมกัน และหากปัญหาเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว เรื่องก็จะยุติลงด้วยดี ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อีกต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ