นักการเมือง ทหาร ตำรวจ บิ๊กสื่อ ติดโผสำรองวุฒิสภา

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 20:04 น.
นักการเมือง ทหาร ตำรวจ บิ๊กสื่อ ติดโผสำรองวุฒิสภา
ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อบุคคลสำรองวุฒิสภา นักการเมืองดัง ทหาร ตำรวจ สื่อดังติดกลุ่ม

11 มิ.ย.62 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกวุฒิสภา(สว.) จำนวน 50 คน ซึ่งบุคคลสำรองจำนวนดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของการทดแทน สมาชิกวุฒิสภาที่คณะกรรมการสรรหาคสช.ได้คัดเลือกเข้าไปทำหน้าที่แล้วจำนวน 194 คน 

สำหรับรายชื่อบุคคลสำรอง มีทั้ง รัฐมนตรี อดีตนักการเมืองชื่อดัง ข้าราชการทหาร ตำรวจ แกนนำมวลชน รวมไปถึงผู้บริหารสื่อร่วมอยู่ด้วย  อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล อดีตสนช.  พ.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงในรัฐบาลยุคทักษิณ

พล.ต.อ.อำนวย นิ่มมะโน อดีตรองผู้ว่ากทม. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. นายประพันธ์ คูณมี อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) นายไชยา ลิ้มวิไล นักวิชาการและโฆษกประจำตัวนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต อดีตเลขาธิการปปส. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ อดีตเลขาธิการครม. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ด้านผู้บริหารสื่อ เช่น นายสมชาย มีเสน นายบุญเลิศ คชายุทธเดช เป็นต้น

สำหรับประกาศ คสช. มีรายละเอียดดังนี่้  ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น

ต่อมาในวันเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ข) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จำนวน 50 คน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

พร้อมทั้งได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ค)ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561อีกจำนวน 50 คน ซึ่งถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ในห้วงเวลาต่อไป มีความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จึงประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย 2. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ 3. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ 4 . นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 5. นายวิชัย ทิตตภักดี 6. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ 7. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล 8. พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา 9. นายลือชา การณ์เมือง 10. นายอนุสิษฐ คุณากร 11. พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล  12. นายประพันธุ์ คูณมี 13. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน 14. นายอนุพร อรุณรัตน์ 15. พล.อ. พหล สง่าเนตร

16. พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร 17. พล.อ. สุนทร ขำคมกุล 18. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต 19. นายโสภณ เมฆธน 20 . พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ 21. นายสมชาย มีเสน 22. นางถวิลวดี บุรีกุล 23. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 24. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ 25. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ 26. พล.อ. ภาณุวัชร นาควงษม์ 27. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 28. พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 29. พล.อ. เอกชัย จันทร์ศรี

30 .นายนพปฎล สุนทรนนท์ 31. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล 32. พล.ต.ต. พิสิษฐ์ เปาอินทร์ 33.นายวันชัย ศารทูลทัต 34. นางเสาวณี สุวรรณชีพ 35. พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต 36. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 37.พล.ร.อ. ธนะกาญจน์ใคร่ครวญ 38. นายสัญชัย จงวิศาล 39. พล.ร.อ. จักรชัย ภู่เจริญยศ 40. นายนำชัย พรหมมีชัย 41. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ 42. พล.อ.อ. ชนะ อยู่สถาพร

43. พล.อ. องอาจ พงษ์ศักดิ์ 44. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ 45.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 46. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ 47 นายไชยา ยิ้มวิไล 48. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ 49. นายธวัชชัย ฟักอังกูร 50. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

ดูรายละเอียด สว.สำรอง  : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/149/T_0040.PDF