ตามคาดไร้ชื่อ "อภิสิทธิ์" ร่วมทัพอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์

  • วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 17:46 น.

ตามคาดไร้ชื่อ "อภิสิทธิ์" ร่วมทัพอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์

"จุรินทร์" แถลงผลการจัดทัพ อเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์ พร้อมขับเคลื่อนพรรคให้เดินไปข้างหน้าด้วย 2 กลไกหลักแต่ไร้ชื่ออภิสิทธิ์

20 พ.ค.2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นัดแรก ซึ่งเป็นการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ แต่จะเป็นทางการก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยการหารือในวันนี้เป็นเรื่องการแบ่งงานเพื่อจัดทัพ “อเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์”ให้พร้อมขับเคลื่อนให้พรรคเดินไปข้างหน้าด้วย 2 กลไกหลัก ประกอบด้วย

กลไกด้านการบริหารจัดการ 10 กลไก1. กรรมการบริหารพรรค 39 ท่าน 2. กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค3. ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค4. คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค5. คณะกรรมการการต่างประเทศ6. กรรมการกระจายอำนาจของพรรค7. กรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก8. กรรมการกิจการสาขา ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรค9. คณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือประสานงานสตรีของพรรค10. คณะกรรมการเยาวชนประชาธิปัตย์

กลไกด้านการบริหารจัดการด้านการเมือง 6 กลไก 1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่เป็นประธาน รองหัวหน้าพรรคทุกท่านเป็นกรรมการ และประธานกรรมการทุกชุดมาร่วมเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ และแยกเป็นกรรมการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เรียกว่ากรรมการยุทธศาสตร์ภาค เพื่อขับเคลื่อนงานทางการเมืองทั้ง 5 ภาค เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมียุทธศาสตร์2. กรรมการด้านเทคโนโลยีของพรรค (คณะกรรมการ Smart Democrat) ทำหน้าที่พาพรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าไปสู่ความทันสมัยด้วยระบบ Big Data, AI เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทั้งทางการเมืองและการบริหาร 3. กรรมการนโยบายพรรค4. ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค 5. ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค 6. ที่ประชุมกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปของพรรค)

ทั้งนี้หัวหน้าพรรคฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กับรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจดังนี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี ดูแลภารกิจด้านกิจการสาขา ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรคดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดูแลภารกิจ Smart Democrat ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดูแลภารกิจด้านประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอกทั้งหมด นายอลงกรณ์ พลบุตร ดูแลภารกิจขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ดูแลภารกิจด้านงานวิจัย พัฒนา และวิชาการ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ดูแลภารกิจด้านงานกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์ นายอัศวิน วิภูศิริ ดูแลภารกิจด้านกิจกรรมระดมทุนของพรรคนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ดูแลภารกิจด้านงานเศรษฐกิจยุคใหม่

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค มอบหมายงานให้กับรองเลขาธิการพรรค 6 ท่านดังนี้ นายธนา ชีรวินิจ ดูแลด้านงานบริหารจัดการในสำนักงานเลขาธิการพรรค และประสานงานกรุงเทพมหานคร นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และพันโทสินธพ แก้วพิจิตร ร่วมกันดูแลการประสานงานพื้นที่ภาคกลาง นายอันวาร์ สาและ ดูแลการประสานงานกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจการมุสลิม ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ดูแลการประสานงานองค์กรภายนอก และกิจการพิเศษ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดูแลงาน Smart Democrat และกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์

นอกจากนี้ยังมี นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมี นายบัญญัติ บรรทัดฐานนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นที่ปรึกษา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขานุการ

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ นายกษิต ภิรมย์ เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ และกำลังอยู่ระหว่างการทาบทามเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

กรรมการการต่างประเทศ ประกอบด้วย นายเกียรติ สิทธีอมร เป็นประธาน ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นเลขานุการ และมีนาย วรเดช วีระเวคิน ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตอาฟริกาใต้ และอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการการต่างประเทศด้วย

กรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก ประกอบด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชเป็นประธาน นายวีระชัย วีระเมธีกุล นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท และนายสามารถ มะลูลีม เป็นรองประธาน

กรรมการกระจายอำนาจ ประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน นายชุมพล กาญจนะ เป็นที่ปรึกษา นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นกรรมการ

กรรมการกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์ ได้มอบหมายให้ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เป็นประธาน น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร นายพริษฐ์ วัชรสินธุ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ นายพายุ เนื่องจำนงค์ นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน เป็นกรรมการ

กรรมการนโยบายของพรรค ประกอบด้วย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นประธาน นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เป็นเลขานุการ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย

กรรมการ Smart Democrat ประกอบด้วย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นประธาน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นกรรมการ

ทีมงานโฆษกพรรค ประกอบด้วย นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค รองโฆษกฯ ประกอบด้วย นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

ฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วย นายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นประธาน นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ เป็นรองประธาน นายราเมศ รัตนะเชวง นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ดร.สกล อยู่วิทยา เป็นกรรมการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ