"เสรีพิศุทธ์" ซัด ทภ.1ขึ้นป้ายบิดเบือนตัดตอนคำพูด ทำให้เข้าใจผิด ได้เป็นผบ.ตร.เพราะปฏิวัติ

วันที่ 09 มี.ค. 2562 เวลา 14:12 น.
"เสรีพิศุทธ์" ซัด ทภ.1ขึ้นป้ายบิดเบือนตัดตอนคำพูด ทำให้เข้าใจผิด ได้เป็นผบ.ตร.เพราะปฏิวัติ
เพจเฟซบุ๊ก "พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส" แจงกรณีกองทัพภาคที่ 1 ขึ้นภาพจอ LED ชี้เป็นข้อความบิดเบือนส่อเจตนาใส่ร้ายป้ายสี ตัดตอนคำพูดให้เข้าใจผิด คิดว่าที่ได้ตำแหน่งผบ.ตร. "เพราะจากการปฏิวัติ”

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีต ผบ.ตร. และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความ ว่า วันที่ 8 มี.ค.62 กองทัพภาคที่ 1 ได้ขึ้นภาพจอ LED ข้อความว่า “ถ้าไม่มีปฏิวัติครั้งที่แล้ว ถ้านายกรัฐมนตรีมาจากนักการเมือง ผมก็ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ”

ข้อความดังกล่าวเป็นการบิดเบือน ส่อเจตนาใส่ร้ายป้ายสีเพราะเป็นการตัดตอนเอาคำพูดเพียงบางช่วงมาสื่อให้เกิดการเข้าใจผิดว่าได้รับตำแหน่ง “เพราะจากการปฏิวัติ”

แต่เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญต่อจากนั้นคือ“เพราะว่านายกรัฐมนตรีชื่อสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นองคมนตรี จะมีคุณธรรมมากกว่านักการเมือง” ความหมายคือ “เพราะผู้ปกครองที่มีคุณธรรม”

________________

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

มาตรา 78 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

(วรรคสาม)ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหรือ กรรมการที่พบเห็นมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือ เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด

ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้

ที่มา https://web.facebook.com/sereepisutht/