กกต.ไม่เสนอพระนาม "ทูลกระหม่อม" เป็นแคนดิเดตนายกฯต่อรัฐสภาเหตุขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

  • วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16:11 น.

กกต.ไม่เสนอพระนาม "ทูลกระหม่อม" เป็นแคนดิเดตนายกฯต่อรัฐสภาเหตุขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมกกต.สรุปรายชื่อแคนดิเดตนายกฯเสนอต่อรัฐสภา แต่ไม่รวมพระนาม "ทูลกระหม่อมฯ" เหตุขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุม กกต.วันนี้ (11 ก.พ.62) พิจารณาประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองได้ เพระจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สำหรับรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 45 พรรคการเมือง ดังนี้

1.พรรคกรีน - นายพงศา ชูแนม

2.พรรคกลาง - นายชุมพล ครุฑแก้ว

3.พรรคกสิกรไทย - นายทรรศชล พงษ์ภควัต

4.พรรคคนงานไทย - นายธีระ เจียบุญหยก

5.พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย - นายธนพร ศรียากูล

6.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน - นายปรีดา บุญเพลิง

7.พรรคคลองไทย - นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

8.พรรคความหวังใหม่ - นายชิงชัย มงคลธรรม

9.พรรคชาติไทยพัฒนา - น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา

10.พรรคชาติพัฒนา - นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11.พรรคชาติพันธุ์ไทย - นายโกวิทย์ จิรชนานนท์, นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์, นายภราดล พรอำนวย

12.พรรคฐานรากไทย - นายบวร ยสินทร, ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล

13.พรรคทางเลือกใหม่ - นายราเชน ตระกูลเวียง

14.พรรคไทยธรรม - นายอโณทัย ดวงดารา

15.พรรคไทยศรีวิไลย์ - นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์, นายณัชพล สุพัฒนะ, น.ส.ภคอร จันทรคณา

16.พรรคประชากรไทย - นายสุมิตร สุนทรเวช, นายคณิศร สมมะลวน

17.พรรคประชาชาติ - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม

18.พรรคประชาธรรมไทย - นายพิเชษฐ สถิรชวาล, นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

19.พรรคประชาธิปไตยใหม่ - นายสุรทิน พิจารณ์

20.พรรคประชาธิปัตย์ - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21.พรรคประชานิยม - พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย, พล.อ.ต.ยงยุทธ เทพจำนงค์, นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

22.พรรคประชสภิวัฒน์ - นายสมเกียรติ ศรลัมพ์, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

23.พรรคแผ่นดินธรรม - ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ, นายกรณ์ มีดี

24.พรรคพลเมืองไทย - นายเอกพร รักความสุข

25.พรรคพลังชาติไทย - พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์

26.พรรคพลังท้องถิ่นไท - นายชัชวาลย์ คงอุดม, ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

27.พรรคพลังไทยดี - นายสาธุ อนุโมทามิ

28.พรรคพลังไทยรักไทย - พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29.พรรคพลังประชาธิอปไตย - นายพูนพิพัฒน์ นิลรังสี

30.พรรคพลังประชารัฐ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

31.พรรคพลังสังคม - นายวิทูรย์ ชลายนนาวิน

32.พรรคพัฒนาประเทศไทย - นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

33.พรรคเพื่อคนไทย - นายวิทยา อินาลา

34.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ - นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35.พรรคเพื่อไทย - คุณหญืงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายชัยเกษม นิติสิริ

36.พรรคเพื่อธรรม - นางนลินี ทวีสิน

37.พรรคภราดรภาพ - ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล

38.พรรคภาคีเครือข่ายไทย - นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39.พรรคภูมิใจไทย - นางอนุทิน ชาญวีรกูล

40.พรรคมหาชน - นายอภิรัต ศิรินาวิน , นายพาลีนี งามพริ้ง, นายสุปกิจ คชเสนี

41.พรรคเศรษฐกิจใหม่ - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

42.พรรคสยามพัฒนา - นายเอนก พันธุรัตน์

43.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย - นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

44.พรรคเสรีรวมไทย - พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส

45.พรรคอนาคตใหม่ - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ