สนช.เห็นชอบกฎหมายวางโครงสร้างสภากทม.ใหม่

วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 19:19 น.
สนช.เห็นชอบกฎหมายวางโครงสร้างสภากทม.ใหม่
สนช.เห็นชอบกฎหมายกทม. วางโครงสร้างสภากทม.ใหม่ ให้มี "ส.ก." เขตละคน และเพิ่มได้อีกหากมีประชากรเกิน1.5 แสนคน แต่ห้ามเลือกส.ข.จนกว่าแผนปฏิรูปจะเสร็จ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ เอกฉันท์ 142 คะแนนเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่.... พ.ศ.....เป็นกฎหมาย โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้สภากรุงเทพมหานครประกอบสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวนเขตละหนึ่งคน แต่เขตใดมีราษฎรเกิน 1.5 แสนคนให้มีส.ก.ได้อีก 1 คน และถ้าเขตใดมีราษฎรเพิ่มขึ้นอีก7.5 หมื่นคนจากฐาน 1.5แสนคน ให้มีส.ก.เพิ่มขึ้นอีก 1 คน

นอกจากนี้ กำหนดวาระดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯกทม.ให้อยู่ในตำแหน่งในคราวละ 4ปี โดยจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2วาระไม่ได้ หากดำรงตำแหน่ง 2วาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นเวลา 4ปี นับจากวันพ้นตำแหน่ง การห้ามใช้งบประมาณเพื่อฝึกอบรมดูงานต่างประทศของข้าราชการการเมือง ประธานสภากทม. รองประธานสภากทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)

ขณะเดียวกันที่ประชุมสนช.ยังลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยคะแนน162 ต่อ 1 งดออกเสียง 4 โดยในการพิจารณามีประเด็นที่สนช.ตั้งคำถามในมาตราที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 49 เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ห้ามบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆลงสมัคร โดยสนช.ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการเขียนลักษณะต้องห้ามที่เป็นสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชนท้องถิ่นควรได้รับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ แต่กมธ.ยื่นยันว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อป้องกันฝ่ายการเมืองใช้ความได้เปรียบของการเป็นเจ้าของสื่อสร้างประโยชน์ทางการเมือง แต่ในที่สุดที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่กมธ.เสนอมา

ขณะที่ร่างกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังจาก ร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ กำหนดให้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบต่อการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อจัดการเลือกตั้ง และให้คำสั่งคสช. 7 ฉบับสิ้นผลบังคับใช้ ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร นั้น มีบทบังคับห้ามให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต จนกว่าจะปรับปรุงระเบียบกทม. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปแล้วเสร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต