ป.ป.ช.เสนอแนวทางป้องกันทุจริตข้าว ให้ทำ "จีทูจี" เท่าที่จำเป็น

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 20:37 น.
ป.ป.ช.เสนอแนวทางป้องกันทุจริตข้าว ให้ทำ "จีทูจี" เท่าที่จำเป็น
ป.ป.ช.เสนอแนวทางป้องกันทุจริตข้าว แนะทำ "จีทูจี" เท่าที่จำเป็น ต้องเปิดเผยสัญญาเพื่อโปร่งใส

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้มีการเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริตกรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐจากโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) โดยเป็นผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาการทุจริตเพื่อหามาตรการป้องกันการทุจริต ที่ศึกษาโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวแบบจีทูจี ปี 2554-57 ที่มีการทุจริตและสร้างความเสียหาย เพื่อศึกษาปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต ไม่ให้เกิดการทุจริตได้อีก โดยข้อเสนอแนะด้านโยบายมีดังนี้

1.รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง สามารถช่วยเหลือสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้นโดยใช้กลไกของการเพิ่มตลาดและลดต้นทุนการผลิต

2.การระบายข้าวแบบจีทูจี ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน คำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย โดยเฉพาะภาระทางการคลัง

3.คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ควรกำหนดกรอบนโยบายและเป้าหมายของการบริหารจัดการเรื่องข้าวในแต่ละปีอย่างเหมาะสม

ส่วนข้อเสนอเรื่องการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ คือ

1.ขั้นตอนก่อนการระบายข้าว ควรให้ข้าราชการประจำของกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อระบายข้าวอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบนโยบายและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของรัฐบาล โดยควรมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเปิดรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวต่อสาธารณะ นอกจากนั้นให้กรมการค้าต่างประเทศกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์หรือคู่มือเพื่อใช้อ้างถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการกำหนดให้มีการระบายข้าวแบบจีทูจี

2.วิธีการระบายข้าว ควรให้กรมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาระบายข้าวด้วยวิธีอื่น อาทิ การระบายข้าวให้บริษัทเอกชนในประเทศอย่างโปร่งใส ซึ่งจะต้องเป็นผู้ค้าข้าวจริงไม่ใช่นายหน้า และควรส่งเสริมการระบายข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งระบายข้าวที่สำคัญต่อไป

3.ขั้นตอนการพิจารณาสัญญาก่อนลงนามในสัญญาระบายข้าว ให้กรมการค้าต่างประเทศ จัดทำสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแบบจีทูจี โดยคำนึงถึงการตรวจสอบคู่สัญญาเกี่ยวกับสถานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น วิธีการส่งมอบข้าว ไม่ควรส่งมอบข้าวแบบหน้าคลังสินค้า และควรกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อให้มีการส่งออกไปต่างประเทศจริง วิธีการชำระเงิน ควรชำระผ่านทางธนาคาร โดยวิธีเปิด Letter of Credit (L/C) ส่วนราคาข้าว ไม่ควรกำหนดราคามิตรภาพหรือราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานอัยการสูงสุด

4. การเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวแบบจีทูจีให้สาธารณชนทราบ โดยให้กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยสัญญาจีทูจีทั้งฉบับ แต่หากไม่สามารถเปิดเผยสัญญาทั้งฉบับได้ ควรเปิดเผยข้อมูลในส่วนของ ปริมาณข้าว ชนิดของข้าว ราคาข้าว วิธีการส่งมอบข้าว และการชำระเงิน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ป.ป.ช.จะดำเนินการส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 32 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตต่อไป

บทความแนะนำ