ผบ.ทบ.สั่งตรวจสอบสร้างฝายชะลอน้ำไทยนิยมฯกว่าพันแห่งให้โปร่งใส

วันที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 20:15 น.
ผบ.ทบ.สั่งตรวจสอบสร้างฝายชะลอน้ำไทยนิยมฯกว่าพันแห่งให้โปร่งใส
"บิ๊กเจี๊ยบ" สั่ง คสช.ร่วม" ป.ป.ท."ตรวจสอบการสร้าง"ฝายชะลอน้ำ" ของ"ไทยนิยมฯ" 1,097 แห่ง 45จังหวัด ให้โปร่งใส เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.)ได้มอบหมายให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)ประจำพื้นที่ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน เริ่องการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมทั้งการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนส่งผลการปฏิบัติโดยรวม ให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)ดำเนินการต่อไป

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า สำหรับ ความร่วมมือล่าสุด คือการร่วมกันขับเคลื่อน “โครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต “ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่หลายภาคส่วนร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้การสนับสนุน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนและตรวจสอบกิจกรรม “การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” จำนวน 1,097 แห่ง ในพื้นที่ 45จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่

โดยจะมีการจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 18 มิ.ย. 2651 ที่ สำนักงาน ป.ป.ท.

ทั้งนี้ การเฝ้าระวังการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการภาครัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป