หัวหน้า คสช. สั่ง "สมชัย" พ้น กกต.

  • วันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 19:20 น.

หัวหน้า คสช. สั่ง "สมชัย" พ้น กกต.

ราชกิจจาฯ ประกาศหัวหน้า คสช. สั่งให้ สมชัย ศรีสุทธิยากร ยุติการปฏิบัติหน้าที่– เหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมและลงสมัครเลขา กกต.

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2561 เรื่องให้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กรณีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ และกําหนดการการเลือกตั้งด้วยถ้อยคําที่ไม่สมควรที่อาจก่อให้เกิดความสับสน และนายสมชัย ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ กกต. โดยไม่ได้ลาออกจากการตำแหน่งกรรมการ กกต. ซึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายขัดแห่งผลประโยชน์ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 สั่งให้ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/064/44.PDF 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ