เกษตรฯตั้งกก.สอบบิ๊กอ.ต.ก.เรียกรับสินบน

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 18:04 น.
กระทรวงเกษตรฯตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณี รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เรียกรับสินบนเอกชน พร้อมสั่งพักงานจนกว่าการพิจารณาจะสิ้นสุด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวการจับกุม นายพงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรณีเรียกรับสินบน 1 ล้านบาทจาก หจก.คนึงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจัดส่งอาหารดิบให้เรือนจำจังหวัดชุมพรนั้น 

ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ 19 มิ.ย. ประกอบด้วย 1.นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ  2.นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรรมการ  3.นางเปรมจิต สังขพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการ 4.นายสานิตย์ วงษ์พันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นกรรมการ 5.นางกนกวรรณ พูลเกตุ หัวหน้าแผนกกฎหมายและนิติกรรมสัญญา  กองกฎหมาย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  เป็นกรรมการ และ 6.นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร  นิติกรชำนาญการ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการดังกล่าว  มีหน้าที่สอบสวนวินัยโดยให้มีอำนาจสอบสวนพนักงาน อ.ต.ก. หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมีอำนาจเรียกส่วนงาน อ.ต.ก. เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบและให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนให้ผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และให้พักงานนายพงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก.  จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาจะถึงที่สุด