สั่งอายัดทุนแดง

วันที่ 16 พ.ค. 2553 เวลา 19:30 น.
ศอฉ.สั่งแช่แข็งทรัพย์สิน 93 บุคคล 13 นิติบุคคลพันท่อน้ำเลี้ยงแดง ทักษิณเครือญาติ แกนนำนปช.โดนยกก๊กเว้นนจตุพร แถมนายทุนไทยรักไทย เพื่อไทยอีกโขยง

นายถวิล เปลี่ยนสี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีคำสั่งมิให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ์ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินต่างประเทศ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตโอนเงินทางอิเล็กทรอกนิกส์ มิให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลจำนวน 106 บุคคลและนิติบุคคล

ในจำนวนนี้แยกเป็นนิติบุคคล 13 บริษัท เป็นบุคคลธรรมดา 93 คน ในส่วนของนิติบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในเครือข่ายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เช่น บริษัท ทุนนวัตกรรม จำกัด บริษัทนิวโอ๊ค จำกัด บริษัท บี.พี. พร้อพเพอร์ตี้จำกัด บริษัท ประไหมสุหรี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอส ซี เค เอสเทค จำกัด บริษัท เอสซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด  ฯลฯ

ขณะที่บุคคลธรรมดาประกอบด้วย  พ.ต.ท.ทักษิณ และครอบครัว รวมทั้งแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ส.ส.พรรคเพื่อไทย และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย เช่น คุณหญิงพจมาน นายพานทองแท้ น.ส.แพทองธาร น.ส.พิณทองทา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นายสมชาย นางเยาวภา และ น.ส.ชิณิศา วงศ์สวัสดิ์ นางกาญจนาภา หงษ์เหิน พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

นายการุณโหสกุล นายนพดล ปัทมะ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา นางพิมพา จันทรประสงค์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายไชยา สะสมทรัพย์ นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นายพายัพ ชินวัตร พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก นายสุชน ชาลีเครือ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศไพศาล นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ นายพันเลิศ ใบหยก

นายวิเชียร ขาวขำ นายพายัพ ปั้นเกตุ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายเหวงโตจิราการ นายวีระ มุกสิกพงศ์ นายขวัญชัย สาราคำ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายจรัญ ดิษฐาอภิชัย นายนิสิต สินธุไพร นายก่อแก้ว พิกุลทอง นายชินวัตน์ หาบุญพาด นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย นายอดิศร เพียงเกษ นายวรพล พรหมมิกบุตร นายวิสา คัญทัพ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นางดารุณี กฤตบุญญาลัย

นายอารีย์ ไกรนรา นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี พล.ท.มนัส เปาริก พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต พล.ต.ท.สล้าง บุนนาค พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล

***บัญชีรายชื่อบุคคลแนบท้ายคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ 49/2553***
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553

นิติบุคคล

1.บริษัท ทุนนวัตกรรม จำกัด
2.บริษัท นิวโอ๊ค จำกัด
3.บริษัท บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4.บริษัท ประไหมสุหรี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
5.บริษัท พี.ที. คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
6.บริษัท เอส ซี เค เอสเทค จำกัด
7.บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด
8.บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด
9.บริษัท โอ เอ ไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
10.บริษัท โอเอไอ คอลซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
11.บริษัท โอเอไอ เมนเนจเม้นท์ จำกัด
12.บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด
13.บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดา

14.พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
15.คุณหญิงพจมาน ชินวัตร หรือดามาพงศ์ หรือ ณ ป้อมเพชร
16.นายพานทองเท้ ชินวัตร
17.น.ส. แพทองธาร ชินวัตร
18.น.ส. พินทองทา ชินวัตร
19.น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
20.นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
21.นายสมชาย สงศ์สวัสดิ์
22.นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์
23.นางกาญจนาภา หงษ์เหิน
24.นายชานนท์ สุวสิน
25.นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวช
26.นายเอกราช ช่างเหลา
27.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
28.นายการุณ โหสกุล
3.นายนพดล ปัทมะ
30.นายวิชาญ มีนชัยนันทน์
31.นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
32.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา
33.นางพิมพา จันทรประสงค์
34.นายสันติ พร้อมพัฒน์
35.นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
36. นายประชา ประสพดี
37.นายไชยา สะสมทรัพย์
38.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
39.นายยงยุทธ ติยะไพรัช
40.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
41.นายเจริญ จรรย์โกมล
42.นายสุทิน คลังแสง
43.นายเรืองเดช สุวรรณฝ้าย
44. นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
45.นายวิสุทธิ์ ไชยอรุณ
46. นายสมบุญ ขุนทองไทย
47. นางมยุรี เศวตาศัย
48. นายอุดมเดช รัตนเสถียร
49. นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงศ์
50. นายพายัพ ชินวัตร
51. นายจิระศักดิ์ เตชะทวีกุล
52. น.ส.พนิดา ปัญจาบุตร
53. นางวิยดี สุตะวงศ์
54. นายเจริญ คัมภีรภาพ
55. นายทัศ เชาวนเสถียร
56. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก
57. นายสุชน ชาลีเครือ
58. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
59. นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
60.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
61.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
62. นายพันธ์เลิศ ใบหยก
63. นายสมหวัง อัสราศี
64. น.ส.จุฬารัตน์ เมนะเศวต
65.นายสมชาย ไพบูลย์
66. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
67.นายสงวน พงษ์มณี
68.น.ส.ชินณิศา วงศ์สวัสดิ์
69. พ.ต.ท.ไวโรจน์ อาภรณ์รัตน์
70. นายไพโรจน์ ตันบรรจง
71. นางอรุณี ชำนาญญา
72. นายวิเชียร ขาวขำ
73. นายพีระพันธ์ พาลุสุข
74. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
75. พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ
76. นายพายัพ ปั้นเกตุ
77. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน
78. นายนิยม วรปัญญา
79. นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ
80. นายเหวง โตจิรการ
81. นายวีระ มุสิกพงษ์
82. นายขวัญชัย สาราคำ
83. นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
84. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
85. นายนิสิต สินธุไพร
86. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
87.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
88. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย
89. นายอดิศร เพียงเกษ
90. นายวรพล พรหมิกบุตร
91. นายสำเริง ประจำเรือ
92. นายวิสา คัญทัพ
93. นายยศวลิต ชูกล่อม
94. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
95. นางดรุณี กฤตบุญญาลัย
96. พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์
97 .นายวันชนะ เกิดดี
98. นายอารีย์ ไกรนรา
99. นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ
100. นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
101. นายประชัญ หรือฌอน บุญประคอง
102. พลเอกพัลลภ ปิ่นมณี
103. พล.ท.มนัส เปาริก
104. พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต
105. พล.ต.ท.สล้าง บุนนาค
106. พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล