ศาลรธน.แจงหลักเกณฑ์ยื่นล้มรับจำนำข้าว

วันที่ 28 ก.ย. 2555 เวลา 20:27 น.
โฆษกศาล รธน. แจงหลักเกณฑ์ยื่น ศาล รธน.ล้มโครงการรับจำนำข้าว

นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีนายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ( นิด้า ) พร้อมคณะกว่า 10 คน พร้อมทั้งได้มีการรวบรวมรายชื่อคณาจารย์จากสถาบันนิด้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษา รวมจำนวน 146 คน เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 43 และ 84 (1) โดยตรง ที่ระบุว่า รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน ว่า หนังสือร้องเรียนไม่ได้ระบุไว้ว่ายื่นเรื่องตามช่องทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราใด แต่หากเป็นช่องทางที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นบรรทัดฐานในการให้ประชาชนร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 วรรคหนึ่งระบุว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ และมาตรา 212 วรรคสอง ระบุไว้อีกว่าการใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 วรรคสอง หมายความว่าต้องผ่านช่องทางตามมาตรา 211 คือศาลอื่น มาตรา 245(1) ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือมาตรา 257วรรคสอง (2) ว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปอย่างไรก็ตามก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะใช้ดุลพินิจว่าเอกสารเรื่องร้องเรียนครบหรือไม่และช่องทางที่ยื่นถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือมีช่องทางที่สามารถยื่นได้โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่