สนช.ผ่านกฎหมายผู้สูงอายุ นำเงิน2%จากภาษีบาปช่วยสงเคราะห์คนชรา

วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 12:55 น.
สนช.ผ่านกฎหมายผู้สูงอายุ นำเงิน2%จากภาษีบาปช่วยสงเคราะห์คนชรา
ที่ประชุมสนช.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุวาระ2-3 ให้นำเงินจากภาษีบาปไม่เกิน4,000ล้านต่อปีนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ในวาระ2-3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ การนำเงินจากภาษีบาปได้แก่สุราและยาสูบ จำนวนร้อยละ 2 หรือไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี นำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงหลักการร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวต่อที่ประชุมสนช.ว่า เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน  จะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่ได้ไปขึ้นทะเบียนคนจนกับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น  ใครไม่ไปขึ้นทะเบียนคนจนไม่มีสิทธิได้เงินจำนวนนี้  ส่วนจะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้เงินคนละเท่าใด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะไปกำหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง 

ทั้งนี้สมาชิกสนช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำเงินจากภาษีบาปไปช่วยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย แต่ขอให้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีความชัดเจน ก่อนที่ประชุมสนช.จะลงมติให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวในวาระ 3 ด้วยคะแนน 181 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป