5 ทักษะแรงงานอันเป็นที่ต้องการในสายตาซีอีโอ

วันที่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 06:00 น.
5 ทักษะแรงงานอันเป็นที่ต้องการในสายตาซีอีโอ
เมื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับระบบการทำงานมากขึ้น ในสายตาของซีอีโอทั่วโลกมองหาอะไรในตัวคนทำงาน

ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวในการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพราะเชื่อว่าเรื่องนี้กำลังจะมีผลกระทบกับองค์กร ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นซีอีโอทั่วโลกจำนวน 1,379 คนใน 79 ประเทศ  ปรากฏว่าผู้นำธุรกิจอาเซียนต่างตระหนักดีถึงการเข้ามาของดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจ โดยซีอีโออาเซียนที่ทำการสำรวจเห็นตรงกันว่า ดิจิทัลจะมีส่วนสำคัญมากในกำหนดเป้าหมายขององค์กรและจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมขององค์กร ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) จะเข้ามามีอิทธิพลกับการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ส่วนทักษะแรงงานที่หายากในสายตาซีอีโอทั่วโลก 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ (77%)
  2. ทักษะในการเป็นผู้นำ (75%)
  3. ทักษะในการบริหารอารมณ์ (64%)
  4. ทักษะในการปรับตัว (61%)
  5. ทักษะในการแก้ปัญหา (61%)

ในขณะเดียวกัน ทักษะด้านดิจิทัลและสเต็ม (STEM ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)) ถือเป็นทักษะที่ท้าทายและจำเป็นที่ผู้นำองค์กรต้องมี

ในเมื่อทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างแยกจากกันไม่ได้ ดังนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว ตัวผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน ต้องปรับตัว ใช้ประโยชน์ และพัฒนาทักษะให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในส่วนของซีอีโอเอง นอกจากจะต้องมีความเป็นผู้นำแล้ว ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ กล้าตัดสินใจในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างโดดเด่นในยุคดิจิทัล

 

ภาพ : Freepik