กสทช.ลดค่าเช่าโครงข่ายให้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก-ไทยพีบีเอส-กรมประชาฯ

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 19:22 น.

กสทช.ลดค่าเช่าโครงข่ายให้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก-ไทยพีบีเอส-กรมประชาฯ

กสทช. มีมติอนุมัติให้ปรับลดค่าเช่า MUX ของ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก Thai PBS และกรมประชาสัมพันธ์ ลงจากเดิม 22-26%

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (13 มิ.ย. 2561) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และกรมประชาสัมพันธ์ จากอัตราเดิมที่ใช้อยู่ ตามมติที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองงาน กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 ดังนี้

1. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.5 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.5 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.72 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 14.16 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 26%

2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.8 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 22%

3. กรมประชาสัมพันธ์ อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.65 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.95 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 23%

4. อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามข้อ 1-3 ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2561 และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการทบทวนอัตราเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

สำหรับ กรณีของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อยู่ในขั้นตอนของการนำส่งข้อมูล ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่นำส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด กสทช. จะดำเนินการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ กสทช. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 พ.ค. 2561 แต่หากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นำส่งข้อมูลเข้ามาให้สำนักงาน กสทช. ก็จะมีการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลก่อนที่จะมีการชำระค่าโครงข่ายให้แล้วเสร็จ 

ข่าวอื่นๆ