บี้ทีวีดิจิทัลจ่ายดอกใน30วัน

  • วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 08:58 น.

บี้ทีวีดิจิทัลจ่ายดอกใน30วัน

กสทช.เคาะ 20 ช่องทีวีดิจิทัล พักชำระหนี้ 3 ปี ยื่นเงื่อนไขส่งดอกเบี้ยภายใน 30 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทั้ง 20 ช่อง สามารถพักชำระหนี้ได้ตามกรอบระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขต้องชำระอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับการพักหนี้ในปีที่ 1 ภายใน 30 วัน จึงจะถือว่าการพักชำระหนี้มีผลสมบูรณ์ โดยนับจากวันที่ได้รับหนังสือของ กสทช.

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพักชำระหนี้แล้ว หากผู้ประกอบการมีการกระทำผิดเงื่อนไข ตามข้อ 9 ของประกาศ คสช. ที่มีใจความสำคัญว่า "ผู้ประกอบการต้องผลิตรายการหรือการดำเนินรายการที่ดี ให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจน มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เนื้อหารายการมีความหลากหลาย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน" การอนุญาตพักชำระหนี้ของ กสทช.จะส่งผลต่อการพักชำระหนี้ของผู้ประกอบการในปีถัดไป พร้อมทั้งต้องชำระเงินต้นของปี 2561 และปี 2562 ด้วย

สำหรับการอุดหนุนค่าช่วยเหลือโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในอัตรา 50% ของค่าเช่า เป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่มีคำสั่ง คสช. สำนักงาน กสทช. ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแล้วว่าผู้ประกอบการสามารถนำใบเสร็จการชำระเงิน มาเบิกค่าช่วยเหลือจาก กสทช. ซึ่ง กสทช.จะจ่ายคืนให้ในอัตรา 50% ของยอดที่ชำระและทางผู้ให้เช่าโครงข่าย คือ อสมท กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก และไทยพีบีเอส ต้องนำสัญญาการชำระค่าเช่าโครงข่ายมาแสดงกับ กสทช.ด้วย

นายฐากร กล่าวว่า กรณีการช่วยเหลือกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถโฆษณาได้นั้น ขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการยกร่างของสำนักงาน กสทช. เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรมประชาสัมพันธ์มีรายได้เพื่อผลิตเนื้อหาของตนเองเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการรายอื่นแน่นอน สำหรับกรณีที่ผู้เช่าโครงข่ายโทรทัศน์ (มัค) ไม่ชำระเงินแก่ผู้ให้เช่าโครงข่าย ตามมติของสำนักงาน กสทช. ให้คู่กรณีดำเนินการเจรจาร่วมกันให้แล้วเสร็จใน 30 วัน หากเจรจาไม่สำเร็จ ให้ผู้ค้างชำระเจรจากับผู้ให้เช่าโครงข่ายรายอื่นได้ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีจอดำ

ข่าวอื่นๆ