posttoday

“พลโท ปราโมทย์ ” ประชุมร่วม มาเลเซีย วางกรอบทำงานลดสถานการณ์รุนแรงชายแดนใต้

19 พฤษภาคม 2567

แม่ทัพน้อยที่ 4 นำคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝ่ายเทคนิค ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์ กับฝ่ายเทคนิค BRN ที่มาเลเซีย เพื่อวางกรอบการทำงานใน TOR ก่อนร่วมเดินหน้าลดสถานการณ์ความรุนแรงใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข นำคณะฝ่ายเทคนิคประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกกับฝ่ายเทคนิค BRN ที่มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2567 เพื่อวางกรอบแผนการทำงานใน TOR ก่อนร่วมกันเดินหน้าลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ในช่วงลดความรุนแรง และแผนการหารือสาธารณะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดหวังปีกทหาร BRN ขานรับแนวทางการพูดคุยแก้ปัญหาขัดแย้งขององค์กรนำใน BRN

พลโท ปราโมทย์  กล่าวว่า ว่า จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการทำ workshop หารือของหัวหน้าฝ่ายเทคนิคจากทั้งสองฝ่าย เพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันใน TOR ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติร่วมกันในช่วงของการลดสถานการณ์ความรุนแรง ซึ่งจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญไปสู่การลงนามในข้อตกลงสันติสุข และเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ในช่วงที่มีการลดความรุนแรง ส่วนในประเด็นของการหารือสาธารณะ จะมีการพูดคุยในภาพกว้างถึงแนวทางที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ การหารือของฝ่ายเทคนิคอยู่ภายใต้ 3 สารัตถะของแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม หรือ JCPP (JOINT COMPREHENSIVE PLAN TOWARDS PEACE) ที่หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของทั้งสองฝ่าย ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของการลดความรุนแรง หารือสาธารณะ เปิดเวทีพูดคุย ในเรื่องรูปแบบการกระจายอำนาจหาทางออกจากความขัดแย้ง และโอกาสความเป็นไปได้ในเรื่องการลงนามใน JCPP หลังการหารือในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการหารือของฝ่ายเทคนิค จะสามารถได้ข้อยุติร่วมกันในรายละเอียดของทั้ง 3 สารัตถะหรือไม่ หากยังไม่สามารถลงนามใน JCPP กระบวนการสร้างสันติสุขในช่วงแรก ที่จะเริ่มจากการลดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คาดว่าจะใช้เวลา 3 – 4 เดือน ก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้

อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าคนไทยทั่วประเทศ  จะช่วยหนุนเสริมในกระบวนการพูดคุย และมีความหวังในเรื่องเอกภาพของ BRN ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตปีกทหารไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยของฝ่ายการเมือง เห็นได้จากการก่อเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงที่มีการพูดคุย ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  คาดหวังทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในแผน JCPP สามารถขับเคลื่อนสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และความคาดหวังของประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มาเลเซีย ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ 

1. การให้แต่ละหน่วยมาร่วมกันพิจารณาในเรื่องการลดความรุนแรงของทั้งสองฝ่าย , การจัดทำTOR ต้องมีรายละเอียดในการติดตามสถานการณ์ในแต่ละระดับ , การเตรียมแนวทางในการปรึกษาหารือสาธารณะ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้คณะกรรมการทางเทคนิคจะนำไปร่วมประชุมกับคณะพูดคุยฯ ฝ่ายเทคนิคของ BRN ที่มาเลเซีย วันที่ 19-21 พฤษภาคมนี้ ในเรื่องของการลดความรุนแรง โดยได้มีการทำแผ่นชาร์จ ทำรายละเอียด บทบาทหน้าที่การบริหารจัดการ ส่วนในเรื่องการปรึกษาหารือสาธารณะ จะเป็นภาพกว้าง ๆ และเราจะทำอะไรกันบ้าง 
 
2. คาดหวังที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม หรือ JCPP (JOINT COMPREHENSIVE PLAN TOWARDS PEACE)  และสามรถนำไปสู่การลงนามแผน JCPP ขับเคลื่อนสันติสุขที่สามารถปฏิบัติได้จริง

3. มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรที่การพูดคุยครั้งนี้จะนำไปสู่การลงนามใน JCPP ซึ่งยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะ

จะต้องมีการลงนามใน JCPP ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มต้นขับเคลื่อนสร้างสันติสุข เริ่มจากการลดสถานการณ์ความรุนแรงจากทั้งสองฝ่าย และเมื่อมีการลงนามแล้วกระบวนการในการจัดทำTOR กลไกติดตามสถานการณ์ก็ต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จถึงจะนำไปสู่การดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ในระยะที่ 1 คือการลดระดับความรุนแรง