"ธกส."จัดเต็มอุ้มเกษตรกร งัดสารพัดมาตรการช่วยเหลือ

  • วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 08:31 น.

"ธกส."จัดเต็มอุ้มเกษตรกร งัดสารพัดมาตรการช่วยเหลือ

ธ.ก.ส.แจงหนุนมาตรการรัฐ อัดสารพัดเงินกู้ช่วยแก้หนี้นอกระบบ บัตรสวัสดิการรวมเฉียด 2 หมื่นล้าน ขยายเวลาชำระหนี้กว่า 3.2 ล้านราย

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2562 มีโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 4.49 หมื่นราย เป็นเงิน 4,292 ล้านบาท ระยะที่ 3 มีเกษตรกรเข้าร่วม 6,560 ราย เป็นเงิน 561 ล้านบาท

ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 จ่ายสินเชื่อแล้วกว่า 1.35 แสนราย เป็นเงิน 6,566 ล้านบาท โครงการชำระดีมีคืน คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 3,051 ล้านบาท  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายสินเชื่อ 1.32 แสนราย เป็นเงิน 6,401 ล้านบาท

สำหรับมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 4 หมื่นราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 4,425 ล้านบาท  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (บัตรเกษตรสุขใจ) เกษตรกรเปิดใช้บัตร 5.38 แสนราย จ่ายสินเชื่อ 1.51 แสนราย เป็นเงิน 1,930 ล้านบาท

ส่วนมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐประกอบด้วย โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีเกษตรกรแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 3.23 ล้านราย เงินคงเหลือ 7.12 แสนล้านบาท โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับการลดดอกเบี้ยแล้ว 2.91 ล้านราย จากต้นเงิน 6.6 แสนล้านบบาท

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.จัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 5,063.73 ล้านบาท และอนุมัติงบกลางปี 2562 วงเงิน 265 ล้านบาท เพื่อให้นำไปบริหารโครงการเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ปีการผลิต 2561/2562

ปัจจุบันมีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนมากกว่าเป้าหมาย 278,824 ครัวเรือน มีจำนวนพื้นที่ 3.48 ล้านไร่ จากเป้าหมายเดิม 4.05 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 54 ล้านไร่ โดยมีกรอบวงเงินเดิม 56,474.02 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ