ว่างงาน5แสนคน ปริญญาตรีแชมป์

  • วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 06:36 น.

ว่างงาน5แสนคน ปริญญาตรีแชมป์

เดือน มี.ค.ว่างงานเกือบ 5 แสน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.3% คนจบปริญญาตรีเตะฝุ่น 1.69 แสน

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในเดือน มี.ค. 2560 มีผู้ว่างงาน 4.96 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 9.9 หมื่นคน จาก 3.97 แสนคน เป็น 4.96 แสนคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. 2560 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.6 หมื่นคน จาก 4.30 แสนคน เป็น 4.96 แสนคน

ทั้งนี้ พบว่าผู้ว่างงานที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาว่างงานมากถึง 1.69 แสนคน เพิ่มขึ้น 5.6 หมื่นคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 2.1% รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.27 แสนคน เพิ่มขึ้น 3.4 หมื่นคน คิดเป็นอัตราว่างงาน 2% ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8.8 หมื่นคน ว่างงานลดลง 1.6 หมื่นคน คิดเป็น  1.4% ระดับประถมศึกษา 8.1 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 3.4 หมื่นคน อัตราว่างงาน 0.9% และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 3 หมื่นคน ว่างงาน 0.3%

สำหรับเดือน มี.ค. 2560 มีผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.86 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 38.32 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 37.46 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.96 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.64 แสนคน ส่วนผู้ไม่พร้อมทํางานมีอยู่ 17.54 ล้านคน

ข่าวอื่นๆ