ปูนซิเมนต์ไทย คลอดหุ้นกู้ 5 พันล้าน

วันที่ 28 ก.ค. 2553 เวลา 14:44 น.
ปูนซิเมนต์ไทย ออกหุ้นกู้ เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้เดิมอันดับแรก  หากมีเหลือถึงมือประชาชนทั่วไป จองขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ( SCC ) จะเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท  ราคาหน่วยละ 1,000 บาท  อายุ 4 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอน 1 ตุลาคม 2557  จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน  ( 1 ม.ค. , 1 เม.ย. 1 ก.ค. และ 1 ต.ค.)  ระยะเวลาจองซื้อ 30 ส.ค.  - 30 ก.ย. 2553 

อัตราดอกเบี้ยคงที่อัตราเดียว ตลอดอายุห้นกู้  เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ SCC10 OA ที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไปก่อน ตามสัดส่วนหุ้นกู้เดิม 1 หน่วย ต่อ หุ้นกู้ที่ออกใหม่ 1 หน่วย  จากนั้นหากมีหุ้นกู้เหลือ จะเสนอขายประชาชนทั่วไป ราคาขายขั้นต่ำรายละ 1 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกห้นกู้  จะนำไปไถ่ถอนห้นกู้  SCC 10 OA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1  ตุลาคม 2553

คณะกรรมการปูนซิเมนต์ไทย ยังอนุมัติให้บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย บริษัทย่อยที่ปูนซิเมนต์ถือหุ้น 100 % ลงทุนขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ที่โรงงานท่าหลวง จังหวัดสระบุรี  โดยมีกำลังผลิตสูงสุดเพิ่มชึ้นอีก 7.4 ล้านตารางเมตรต่อปี  จากกำลังการผลิตปัจจุบัน 14 ล้านตารางเมตรต่อปี มีมูลค่าเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท  คาดว่าเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาสสุดท้ายปี 2554 ซึ่งการเพิ่มกำลังผลิต เป็นการตอบสนองความต้องการใช้ไม้สังเคราะห์ตราช้าง สมาร์ทวูด ของกระเบื้องกระดาษไทย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากคุณสมบัติที่ทดแทนไม้ธรรมชาติที่เริ่มขาดแคลนและมีราคาสูง รวมทั้งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร