รัฐบาลเก็บรายได้10เดือนต่ำกว่าเป้า2.16แสนล้านบาท

วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13:20 น.
รัฐบาลเก็บรายได้10เดือนต่ำกว่าเป้า2.16แสนล้านบาท
การเก็บรายได้รัฐบาลยังอาการไม่ดี รอบ 10 เดือน เก็บได้ต่ำกว่าเป้า 2.16 แสนล้านบาท

กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 10 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 –กรกฎาคม 2564) รัฐบาลเก็บรายได้สุทธิได้จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2.16 แสนล้านบาท หรือ 10.2% แต่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ต่ำกว่าประมาณการ 1.42 แสล้านบาท 6.75 หมื่นล้านบาท และ 2.42 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19) ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดลงส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล

ด้านฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 1.96 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.65 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลกู้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 6.07 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีจา นวนท้้งสิ้น 4.44 แสนล้านบาท