เปิดไส้ในงบประมาณปี65กู้7แสนล้านบาท

วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 20:07 น.
เปิดไส้ในงบประมาณปี65กู้7แสนล้านบาท
รัฐบาลเปิดรายละเอียดงบปี 2565 ที่ต้องกู้อีก 7 แสนล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมี (ครม.) มติเห็นชอบ อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.66 หรือ 185,962.5 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 - 4.0 อัตราเงินเฟ้อ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 ประมาณการจัดเก็บรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท และเป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 700,000 ล้านบาท

ซึ่งโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

1. รายจ่ายประจำ จำนวน 2,354,403.3 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 75.95 ของวงเงินงบประมาณ

2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 596.7 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ

3. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 25,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ

4. รายจ่ายลงทุน จำนวน 620,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของวงเงินงบประมาณ 5. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 100,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ

ทั้งนี้ แม้รายจ่ายเพื่อการลงทุนปี 2565 จำนวน 620,000 ล้านบาท จะมีจำนวนเงินลดลงจาก ปี 2564 ที่ 29,310.2 ล้านบาท แต่สัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณปี 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาการลงทุนให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งจากเงินงบประมาณของรัฐ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการลงทุนโดยใช้เงินจากกองทุน เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) และการลงทุนจากต่างประเทศ

ขณะเดียวกันก็กำชับการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เช่น การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับผู้ถูกเลิกจ้างหรืออยู่ระหว่างหางานทำ ต้องเน้นฝึกอบรมทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการหางานทำต่อไป รวมทั้งชะลอรายจ่ายประจำที่สามารถดำเนินการได้เน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากขึ้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย