ธ.ออมสิน เปิดสถาบันการเงินประชาชนแห่งแรก

วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:01 น.
ธ.ออมสิน เปิดสถาบันการเงินประชาชนแห่งแรก
ธ.ออมสิน เปิดสถาบันการเงินประชาชนแห่งแรก ที่จังหวัดบุรีรัมย์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการจดทะเบียนยกสถานะให้เป็นสถาบันการเงินประชาชน ตาม พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งเป็นนายทะเบียน และถือเป็นสถาบันการเงินประชาชนแห่งแรกของธนาคารออมสินและของประเทศไทย โดยมีนางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายฉลาด พงศธรวรโชติ ประธานสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้าฯ ตลอดทั้งคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรร่วมพิธี ณ สถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

สำหรับสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้าฯ เดิมชื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 มีสมาชิก 55 คน มีเงินฝากทุนประเดิมกับธนาคารออมสิน 11,800 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 74 คน สินเชื่อรวมกว่า 3,026,246.13 บาท หนี้สิน 2,361,748.45 บาท ทุน 664,497.68 บาท กำไรสะสม 103,039.68 บาท มีการจัดทำงบการเงินประจำปี มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิก ประชาชนและวิสาหกิจชุมชน ให้สินเชื่อแก่สมาชิก เป็นตัวแทนการชำระเงินและโอนเงินของสมาชิกและประชาชน โดยมีพื้นที่ในการดำเนินงานไม่เกินเขตตำบลหรือแขวงที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐพยายามแก้ไข สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับประชาชน โดยหนึ่งในแนวทางที่สำคัญ คือ การสนับสนุนองค์กรการเงินระดับฐานราก และปัจจุบันสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจดทะเบียนยกสถานะให้เป็นสถาบันการเงินประชาชน เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และมีธนาคารออมสินในฐานะธนาคารผู้ประสานงาน มีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และประสานงานสถาบันการเงินประชาชน รวมถึงให้คำแนะนำด้านต่างๆ ตั้งแต่การรับคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน จัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินยังได้มอบความรักความห่วงใยแก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง อาทิ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัย มอบสนามฟุตซอล มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสุขภาพ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 แห่ง มอบทุนสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง และมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ด้วย