คลังกู้เงินจาก2ธนาคาร 2 หมื่นล้านชดเชยขาดดุลงบประมาณ

วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 11:18 น.
คลังกู้เงินจาก2ธนาคาร 2 หมื่นล้านชดเชยขาดดุลงบประมาณ
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังทำสัญญากู้เงินจากธนาคารออมสิน-กรุงไทย วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีสาระสำคัญคือ

1.กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับ การเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน(Term Loan) จากธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้รวม 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน)

2. อายุเงินกู้ 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ครบกำหนดชำระต้นเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

3. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นฐานในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลบด้วยส่วนต่าง(Spread) เฉลี่ยร้อยละ 0.15019 (ศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้า) ต่อปี