ก.ล.ต.ลงโทษ 10 ปี อดีตรักษาการผู้จัดการสาขาแบงก์กรุงศรีอยุธยา

วันที่ 03 ม.ค. 2563 เวลา 18:20 น.
ก.ล.ต.ลงโทษ 10 ปี อดีตรักษาการผู้จัดการสาขาแบงก์กรุงศรีอยุธยา
พบทุจริตยักยอกเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของลูกค้าและสร้างหลักฐานเท็จทำลูกค้าเสียหาย 10.44 ล้านบาท 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า น.ส.วนัสวดี โพธิ์ทอง ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ทุจริตยักยอกเงินลูกค้า

โดยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าแล้วไม่นำไปทำธุรกรรมตามความประสงค์ของลูกค้า และยังสร้างหลักฐานเท็จโดยปลอมแปลงลายมือลูกค้า รวมทั้งปลอมแปลงเอกสารใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งมีลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย 4 ราย รวมเป็นเงิน 10.44 ล้านบาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส.วนัสวดี ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ โดยมีการปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น และในขณะกระทำผิดทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้จัดการสาขา จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.ได้เตือนผู้ลงทุนกรณีประสงค์ซื้อขายกองทุนควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้รับหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) รวมทั้งควรนำสมุดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) ไปปรับปรุง ณ วันทำการถัดไป เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการทุจริตได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนายพงษ์ศักดิ์ ประพาศน์กมล เป็นเวลา 2 เดือน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้าและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และ ก.ล.ต. ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายพงษ์ศักดิ์ได้ลงนามในใบคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในฐานะผู้แนะนำการลงทุน ทั้งที่ไม่ได้พบและไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าแต่อย่างใด

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ที่ ทลธ. 48/2560 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายพงษ์ศักดิ์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563