สรรพสามิตดันบล็อกเชนคืนภาษีส่งออกน้ำมัน

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 19:44 น.
สรรพสามิตดันบล็อกเชนคืนภาษีส่งออกน้ำมัน
กรมสรรพสามิตและธนาคารกรุงไทย จ่ายภาษีบนดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีบล็อกเชน เริ่มคืนภาษีการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่ให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง พัฒนาการให้บริการบนระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมสรรพสามิตได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการของกรมสรรพสามิตในการจัดเก็บภาษีผ่านระบบดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ช่วยให้กรมสรรพสามิตสามารถยกระดับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตลอดจนเพิ่มความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล

กรมสรรพสามิต จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย นำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาการให้บริการทางด้านภาษี เพิ่มความโปร่งใส สะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บและคืนภาษี โดยได้ดำเนินการในเบื้องต้น 3 โครงการ ประกอบด้วย การคืนภาษีการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน (Tax Refund Blockchain) ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน การวางหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าภาษีสรรพสามิต (e-Bank Guarantee) ด้วยระบบดิจิทัล และการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีการจำหน่าย สุรา ยาสูบ และไพ่ (License Renewal) ด้วยระบบดิจิทัล

ด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากที่ธนาคารได้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาครัฐ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มายกระดับการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สำคัญทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลได้รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน มาช่วยบริหารจัดการด้านการคืนภาษีการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (Tax Refund Blockchain) ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าระบบ บล็อกเชน มีความปลอดภัย เป็นระบบพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ภายใต้หน่วยงานกระทรวงการคลังและภายใต้ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพสามิตได้ศึกษาข้อมูลร่วมกับธนาคารกรุงไทย โดยเลือกนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล และการคืนภาษีส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน มีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งที่มาตั้งแต่สินค้าน้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม ไปยังคลังเก็บสินค้า จนถึงกระบวนการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมด สามารถตรวจสอบสถานะได้ ตั้งแต่การยื่นขอคืนภาษี จนกระทั่งได้รับภาษีคืน ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่ซ้ำซ้อนและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้กระบวนการในการคืนภาษีรวดเร็วขึ้นจากปกติถึง 3 เท่า และยังเป็นการลดการรั่วไหลของการจัดเก็บภาษีน้ำมันเพื่อการส่งออกได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ธนาคารได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ใน การวางหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าภาษีสรรพสามิต (e-Bank Guarantee) โดยผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมสรรพสามิตได้ตลอด 24 ชม. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตรายปีการจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกในการต่อภาษีใบอนุญาตเพียงแค่นำเลขที่ใบอนุญาต แจ้งกับธนาคารสามารถรอรับใบอนุญาตได้ทันที สามารถชำระผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยกว่า 1,100 สาขาทั่วประเทศ ประหยัดเวลาการเดินทาง เอกสารต่าง ๆ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการตกหล่นศูนย์หาย

บทความแนะนำ