ปิดหีบงบ62ตุนเงินคงคลัง5.12แสนล้านบาท

วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 20:07 น.
ปิดหีบงบ62ตุนเงินคงคลัง5.12แสนล้านบาท
คลังปิดหีบปีงบประมาณ 2562 เก็บรายได้ 2.56 ล้านล้านบาท ตุนเงินคงคลังล้น 5.12 แสนล้าน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 – ก.ย. 2562) จัดเก็บรายได้สุทธิ 2.56 ล้านล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2.61 หมื่นล้านบาท หรือ 1.0% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท หรือ 0.5%

การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น สูงกว่าประมาณการ 4.6 หมื่นล้านบาท หรือ 32.4% กรมสรรพากร สูงกว่างบประมาณ 9.14 พันล้านบาท หรือ 0.5% กรมศุลกากร สูงกว่างบประมาณ 8.52 พันล้านบาท หรือ 8.5% รวมถึงการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าประมาณการจำนวน 1.15 พันล้านบาท หรือ 0.7% ทั้งนี้ หากเทียบกับคาดการณ์ของกระทรวงการคลังแล้ว การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้

สำหรับฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2.53 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3.04 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 3.48 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 5.12 แสนล้านบาท