แบงก์กรุงศรีกำไร9เดือน2.63หมื่นล้านบาท

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:33 น.
แบงก์กรุงศรีกำไร9เดือน2.63หมื่นล้านบาท
กรุงศรีรายงานผลกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2562 จำนวน 2.63 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7% จากปี 2561

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 2.63 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามการขยายตัวของสินเชื่อที่แข็งแกร่งที่ 6.4% จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561

การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้น 6.4% หรือจำนวน 1.06 แสนล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 โดยการเติบโตของสินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ โดยสินเชื่อเพื่อรายย่อยยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยเพิ่มขึ้นจำนวน 5.45 หมื่นล้านบาท หรือ 6.9% ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นจำนวน 3.1 หมื่นล้านบาท หรือ 5.0% และ 2.1 หมื่นล้านบาท หรือ 8.4% ตามลำดับ

ด้านการเติบโตของเงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 4.8% หรือจำนวน 6.87 หมื่นล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 40.0% หรือจำนวน 1.02 หมื่นล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน

ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 2.01% จาก 2.08% ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561 อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ที่ 167.0% ปรับตัวดีขึ้นจาก 160.8% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 16.46%

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย กรุงศรีส่งมอบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิที่โดดเด่นจำนวน 26.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ผลประกอบการที่แข็งแกร่งแสดงถึงศักยภาพของกรุงศรีในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ส่งผลให้มีการเติบโตของสินเชื่อที่ต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

นายอาคิตะให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจโดยรวม ว่า “จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กรุงศรีคาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้า โดยปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงมาอยู่ที่ 2.9% จาก 3.2% อย่างไรก็ตาม จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะยังคงเกื้อหนุนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่องในไตรมาส 4 กรุงศรีคาดว่าการขยายตัวของสินเชื่อสำหรับปี 2562 จะอยู่ในกรอบบนของเป้าหมายที่ 6-8%”ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กรุงศรี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อรวม 1.78 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.50 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.27 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 263.92 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 16.46% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.79%?