ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ5ล้านบาท ไม่กระทบเงินออมรายเล็ก

  • วันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 07:17 น.

ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ5ล้านบาท ไม่กระทบเงินออมรายเล็ก

11 ส.ค.62 นี้ เริ่มวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาท ชี้ครอบคลุมดูแลผู้ฝากสูงถึง 99.65%

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวม 35 แห่ง ) จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน และจะเริ่มวงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป 2559

ทั้งนี้ สถาบันได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินฝากในภาพรวมอย่างใกล้ชิด และมีการศึกษาทบทวนจำนวนวงเงินคุ้มครองเป็นประจำ ซึ่งวงเงินคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดยังคง "เหมาะสม" เพราะครอบคลุมผู้ฝากไม่น้อยกว่า 90% ตามหลักการสากลของการคุ้มครองเงินฝาก โดยข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562 วงเงินคุ้มครองที่ 10 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน มีจำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนคิดเป็นสัดส่วน 99.83% ของผู้ฝากทั้งหมด และวงเงินคุ้มครองที่ 5 ล้านบาท ผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนจะอยู่ที่สัดส่วน 99.65% และเมื่อวงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวน 1 ล้านบาท ผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนจะอยู่ที่สัดส่วน 98.14% ซึ่งถือว่าสูงกว่ากว่าที่มาตรฐานการคุ้มครองเงินฝากสากลกำหนดไว้

ทั้งนี้ สถาบันได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ และให้ข้อมูลแก่ผู้ฝาก รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเงินฝากได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร.1158 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dpa.or.th

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ