ธปท.ชวนเอกชนทดสอบฟินเทค

วันที่ 26 ธ.ค. 2559 เวลา 06:20 น.
ธปท.ชวนเอกชนทดสอบฟินเทค
ธปท.ออก 3 หลักเกณฑ์ชวนผู้ประกอบการทุกประเภทร่วมทดลองให้บริการฟินเทค หวังเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดราคาค่าบริการ

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือถึงธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน (นันแบงก์) บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) และผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนันแบงก์ เข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)

ทั้งนี้ การทดลองให้บริการจะทดลองกับผู้บริโภคจริงภายใต้พื้นที่การให้บริการที่จำกัด แต่การกำกับอาจยืดหยุ่นมากขึ้น โดยระยะเวลาทดสอบให้บริการจะให้ไม่เกิน 1 ปี และต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นต่อ ธปท.ด้วย เพื่อช่วยปรับปรุงบริการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าทดสอบให้บริการได้ต้องมีหลักสำคัญ 3 ประการที่ ธปท.กำหนดไว้ คือ 1.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน 2.มีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคเป็นสำคัญ และ 3.ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อส่งเสริมให้บริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ (ฟินเทค) ของไทย ให้มีการพัฒนาและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงก่อนให้บริการจริงได้

บทความแนะนำ