คลังเร่งลงทุนร่วมเอกชน

  • วันที่ 19 มี.ค. 2557 เวลา 13:37 น.

คลังเร่งลงทุนร่วมเอกชน

คลังหารือ สคร. เกี่ยวกับนโยบายด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อหารือนโยบายด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships : PPPs) หลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ)  และการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐสามารถพัฒนาโครงการต่างๆ โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ เพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในด้านต่างๆ จำนวนมาก เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้วยปัจจุบันภาครัฐมีข้อจำกัดด้านการลงทุนผ่านระบบงบประมาณและการกู้เงินหนี้สาธารณะ ดังนั้น การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ สคร. หารือกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสามารถให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน และจัดลำดับความสำคัญโครงการดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ