ประชาคมอาเซียนกระเทือนรายได้รัฐ

  • วันที่ 16 ก.ย. 2556 เวลา 21:15 น.

ประชาคมอาเซียนกระเทือนรายได้รัฐ

สศช.เผยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบฐานะคลัง เหตุรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง แนะรัฐมองหาช่องทางเพิ่มรายได้

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยในรายงาน “การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน การคลัง และการค้า การลงทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยระบุว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังใน 2 ด้าน ได้แก่ 1.รายได้จากภาษีศุลกากรที่ลดลง รัฐบาลจึงต้องแสวงหารายได้จากภาษีอื่นๆทดแทน ขณะที่การเลือกใช้ภาษีแต่ละแบบจะมีผลกระทบที่ต่างกัน โดยเฉพาะการเลือกใช้ภาษีบางประเภทจะยิ่งซ้ำเติมต่อปัญหากระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจ

2.การแข่งขันกันลดภาษีนิติบุคคล ภาษีบุคคลธรรมดา และการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ในประเทศที่พึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เพราะนักลงทุนจะเลือกลงทุนในประเทศที่ให้ผลประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ทำให้รายได้ของรัฐบาลจากภาษีนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาลดลง

นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า การเปิดประชาคมอาเซียน จะทำให้รายได้ของรัฐบาลหายไป เช่น รายได้จากภาษีศุลกากร และภาษีนิติบุคคล ดังนั้น รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมว่า ทำอย่างไรที่จะมีรายได้ใหม่เพิ่มขึ้นมาทดแทนรายได้ที่หายไปและรายจ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

ข่าวอื่นๆ