กรุงศรียัน"กองทุนตราสารหนี้" บลจ.กรุงศรีมั่นคง

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 13:34 น.
กรุงศรียัน"กองทุนตราสารหนี้" บลจ.กรุงศรีมั่นคง
กรุงศรีย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน กองทุนตราสารหนี้ของบลจ.กรุงศรี มั่นคง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับการลงทุนในตราสารหนี้และเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

เนื่องจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดทุกกองทุนของบลจ.กรุงศรี มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ของมาตรการนี้ทุกประการ ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี ธนาคารขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.กรุงศรี ว่าธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนการบริหารกองทุนกรุงศรีตามมาตรการนี้

นอกจากนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.กรุงศรี เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี และผู้จัดการกองทุนได้มีการประเมินสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับความผันผวน พร้อมการบริหารสภาพคล่องให้มีเพียงพอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมาโดยตลอด

ธนาคารจึงเชื่อมั่นว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ของ บลจ.กรุงศรี ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้ลงทุนทุกท่าน และลูกค้าของธนาคารสามารถให้ความไว้วางใจลงทุนได้อย่างที่เคยเป็นมาเสมอ

กรุงศรี ย้ำว่า การที่ กระทรวงการคลัง ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกมาตรการสำหรับกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน เพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นั้น บลจ.กรุงศรี ขอให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดและสามารถซื้อขายได้ทุกวัน (Daily Fixed Income) ทุกกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงศรี มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการนี้ผ่านกลไกพิเศษที่เปิดให้ธนาคารสามารถเข้าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้คุณภาพดี โดยธนาคารสามารถพิจารณานำหน่วยลงทุนดังกล่าวมาวางเป็นหลักประกันเพื่อขอสภาพคล่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริษัทแม่และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมาตรการสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินไทยของภาครัฐดังกล่าว ประกอบกับการนโยบายบริหารกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างระมัดระวังรอบคอบ มีการผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องอย่างเพียงพอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุน จากการประเมินสถานการณ์ที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

บลจ. กรุงศรี จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนเช่นที่เคยเป็นมาเสมอ และขอยืนยันว่าจะไม่มีการปิดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือขยายวันชำระเงินค่าขายคืนแต่อย่างใด รวมถึงพร้อมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนอย่างเต็มที่

การปิดกองทุนรวมตราสารหนี้ของบางบลจ. เป็นเรื่องเฉพาะของกองทุนนั้นที่เกิดจากการบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน มิได้เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของตราสารแต่อย่างใด เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของตราสาร และการบริหารจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้โดยรวมในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม การลงทุนอย่างมีเหตุผล ไม่หวั่นไหวไปตามภาวะตลาดที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ลงทุนก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ การขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวนสูงอาจทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสขาดทุน และเสียโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตจากตราสารคุณภาพดีในพอร์ตของกองทุน ซึ่งได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำยาวนาน