บลจ.กรุงไทย ปันผลกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 0.50 บาทต่อหน่วย

วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 18:04 น.
บลจ.กรุงไทย ปันผลกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 0.50 บาทต่อหน่วย
จ่ายครั้งที่ 3 ประจำปี 62 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 ม.ค. รับเงินวันที่ 30 ม.ค.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มกราคม 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มกราคม 2563

ซึ่งก่อนหน้านี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 2 ครั้ง คิดรวมกันเป็นอัตรา 2.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นกองทุนดังกล่าวเน้นนักลงทุนสถาบัน มีนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre-IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTAM Call Center โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต