3กระทรวงจับมือตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสนับสนุนSMEไทยให้เข้มแข็ง

  • วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 15:30 น.

3กระทรวงจับมือตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสนับสนุนSMEไทยให้เข้มแข็ง

3กระทรวงหลักจับมือตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสนับสนุนธุรกิจ SME ให้เข้มแข็ง สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนขานรับช่วยใส่องค์ความรู้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” (Industry Transformation Center) หรือ ITC  เพื่อสนับสนุน “คนทำธุรกิจ SME ไทยให้เข้มแข็ง”ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

ศูนย์ ITC จะเปรียบเสมือนโรงบ่มเพาะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการไทย รวมถึงคนทำ SME  ผู้ประกอบการราย่อยในประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านรายเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิต ทำการทดสอบ และรับรองมาตรฐาน การทดสอบตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้า และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันเครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อช่วยลดต้นทุน รวมถึงยังมีความช่วยเหลือต่าง ๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมาอีกด้วย ยังเป็นเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ และงานวิจัย จาก 3 หน่วยงานภาครัฐ ที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยไปไกลยิ่งกว่าเดิม

"ITC ยังพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบและวิศวกรรม นำความรู้ของผู้ทางนำเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบันเครือข่ายผู้ประกอบการ และสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน ซึ่งล่าสุดมีมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย และบริษัทเอกชนต่าง ๆ แสดงเจตจำนงในการสนับสนุนศูนย์ ITC นี้ อีกกว่า 20 หน่วยงาน"  ดร.สมชาย กล่าว

ทั้งนี้ ITC จะประกอบไปด้วย แพลทฟอร์มบริการ 4 ส่วน” ได้แก่ 1.ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ  2.ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs 3.  ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ และ  4.ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ในศูนย์ ITC

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 กทม. โทรศัพท์ 0 2391 5340 - 43 หรือ เข้าไปที่ www.itc.or.th

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ