ปตท.ทุ่ม 1.04 พันล้าน ส่ง"อินโนบิก" ถือหุ้น อินเตอร์ฟาร์มา ต่อยอดสินค้าสุขภาพ

วันที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 10:30 น.
ปตท.ทุ่ม 1.04 พันล้าน ส่ง"อินโนบิก" ถือหุ้น อินเตอร์ฟาร์มา ต่อยอดสินค้าสุขภาพ
บอร์ดปตท.ไฟเขียวซื้อหุ้น ‘อินเตอร์ ฟาร์มา’ 20% มูลค่า 1,043 ล้านบาทหนุน ‘อินโนบิก’ เดินหน้าธุรกิจสุขภาพครบวงจร ขยายช่องทางตลาดคลุมทั่วประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ  บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินเตอร์  ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็น 20% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 1,043 ล้านบาท      

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2565 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/65  โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IP          

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์สำหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนาเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ด้าน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฯเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ว่า คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,602,430.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,616,195 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 16,218,625.50 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,204,861 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 74,510,000 หุ้น สำรองเพิ่มไว้สำหรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP-W1) จำนวน 1,854,902 หุ้น และสำรองสำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 38,839,959 หุ้น

ทั้งนี้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,510,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,043,140,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ INNOBIC LL ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)  ส่วนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปใช้ ขยายกิจการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ร้านขายยาส่ง โรงงานสมุนไพร Tele-pharmacy Telemedicine เป็นต้น ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา รวมทั้งการติดต่อในการเข้าซื้อกิจการ โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ยังมีการลงทุน โครงการ EU standard ของการผลิตยาตาของโรงงานของบริษัทที่จังหวัดอยุธยา ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี รวมถึงสร้างแผนกผลิตเวชสำอางและเม็ดฟู่ ของโรงงาน Modern Pharma ประมาณ 50 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมด น่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาทต่อปี

ขณะเดียวกันยังมีแผนขยายสาขาร้านขายยา ประมาณ 100 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการนำเงินไปจ่ายเงินคืนเงินกู้ประมาณ 150 ล้านบาทและ ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน 100 ล้านบาท