เริ่มล้ำ!! สศก.ลุยอบรม 'บิ๊กดาต้า' วางเป้าหมาย “ค่าพยากรณ์ผลผลิต” ใกล้เคียง “ค่าจริงผลผลิต”

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 18:26 น.
เริ่มล้ำ!! สศก.ลุยอบรม 'บิ๊กดาต้า' วางเป้าหมาย “ค่าพยากรณ์ผลผลิต” ใกล้เคียง “ค่าจริงผลผลิต”
สศก. แท็กทีม ธปท. จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด พัฒนาข้อมูล-ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม “ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด” ว่า สศก. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้การลงนาม MOU พัฒนาข้อมูลภาคการเกษตรระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยได้การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ลงลึกถึงระดับจังหวัด และในระยะต่อไปจะเป็นการประมาณการผลผลิตที่สะท้อนสถานการณ์ในพื้นที่ตามความเป็นจริงและทันสถานการณ์มากขึ้น ด้วยเป้าหมาย “ค่าพยากรณ์ผลผลิต” จะใกล้เคียง “ค่าจริงผลผลิต

การอบรมครั้งนี้ สศก. โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่ออบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการทำงาน และผลลัพธ์ที่จะได้จากระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับปรุงข้อมูลข้อมูลสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดได้ทันต่อสถานการณ์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อวางแผนติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด และสามารถวิเคราะห์ เชิงลึกในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างภาคเกษตรรายพื้นที่ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย (นายสุเมธ พฤกษ์ฤดี เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สศก. ในครั้งนี้

สำหรับระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัด อาทิ กำหนดฤดูกาลเพาะปลูก กำหนดรอบรายสินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่มีการผลิตรายจังหวัด และการประมาณการผลผลิตภาพรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ หรือ Big Data โดยในระยะถัดไป จะมีการนำเข้าข้อมูลมิติอื่น ๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งด้านต้นทุน ความเสียหายจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือของภาครัฐ และยังเป็นข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Decision Support System) ที่ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เช่น รายรับจากการขายสินค้าเกษตรของเกษตรกร ต้นทุนการผลิต มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติ และเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นรายพืชและรายจังหวัด

“การจัดอบรมภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นของ Big Data ด้านการเกษตรของประเทศ เพราะด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การค้า ภัยธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงภาคเกษตรไทย ดังนั้น การมีระบบติดตามเศรษฐกิจการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และข้อมูลที่สอดคล้องความเป็นจริงในระดับพื้นที่ จะช่วยให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรที่กำลังเผชิญ ทำให้การบริหารสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งสามารถใช้ประกอบการวางนโยบายและมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรผ่านการอบรมดังกล่าว ยังเป็นการพัฒนาในระยะแรก โดยจะเน้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในส่วนของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลบริการด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ฐานข้อมูลร่วม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรรายเดือน สรุปราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน (Daily Sheet) ระบบบัญชีข้อมูลด้านการเกษตร (Data Catalog) ได้จากเว็บไซต์ www.nabc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 0 2579 8161 หรือ อีเมล nabc@nabc.go.th”