บีโอไอจัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:04 น.
บีโอไอจัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง “มาตรการบีโอไอ ส่งเสริมกลุ่มกิจการดิจิทัล”

โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 5 – 10 ปี แตกต่างกันตามประเภทกิจการ ดังนี้

  • กิจการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี

  • กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

  • กิจการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

  • ดิจิทัลพาร์ค/ดาต้า เซ็นเตอร์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน)

  • ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน)

  • Cloud Service

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน)

  • Maker Space/FAB LAB

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

  • Co-Working Space

ขอรับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี

ศึกษารายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม:

https://www.boi.go.th/upload/section4_th_wt_link.pdf?fbclid=IwAR0Uhz1YBxqPuB2tqM8KdJlUv84xnNaHg4YiueF_0cA4xaLY843getOoW8s 

..............................................................................

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ