บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Medical Device Industry: Capturing Healthcare Opportunities”

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 16:14 น.
บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Medical Device Industry: Capturing Healthcare Opportunities”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ Thailand Investment Review (TIR) เรื่อง “Medical Device Industry: Capturing Healthcare Opportunities”

ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้

• Thailand’s strategy for the development of medical device innovations

• The country’s exports and imports of medical devices

• Upgrade of Medical Innovations facilities

คลิกอ่านฉบับเต็ม Read full issue:

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/Vol31/May/index.html 

Interview with Mr. Preecha Bhandtivej, President of the Thai Medical Device Technology Industry Association (THAIMED)

https://youtu.be/xVeyZZh6WV4 

Interview with Mr. Christian Barmen, CEO and Co-founder of Recharge Health

https://youtu.be/0t39YG-7qpg 

คลิกอ่านฉบับย้อนหลัง Read back issue:

https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list_enews&language=en