บีโอไอจัดกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:05 น.
บีโอไอจัดกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

ภายใต้ความตกลง JTEPA ผ่านการประชุมทางไกล นำโดย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการลงทุนระหว่างกันต่อไป