มท.สั่งผู้ว่าฯหาวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัวบ.ไทยเบฟฯ

วันที่ 19 มิ.ย. 2564 เวลา 19:58 น.
มท.สั่งผู้ว่าฯหาวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัวบ.ไทยเบฟฯ
มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯหาวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัวไทยเบฟฯกว่า 7 หมื่นคน เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้เผยแพร่เป็นการเร่งด่วนที่สุด ส่งหา “ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา มีใจความว่า

ด้วยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ.600/2564 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้บริษัทด้วยแล้ว

คลิ๊กอ่านคำสั่ง