บีโอไอกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้

Sponsored Content
วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 13:45 น.
บีโอไอกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้
ขณะนี้ บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้

1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (ใน 4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ/ นาทวี/ สะบ้าย้อย และเทพา)

2.มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ ครอบคลุม 4 พื้นที่ (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา/ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี/ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส)

เงื่อนไขสำคัญของทั้ง 2 มาตรการ

สิทธิประโยชน์โครงการเดิม จะตั้งอยู่ในพื้นที่อื่นหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ขอรับส่งเสริมฯ ได้

• เป็นโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม

• มีเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท (พิจารณาจากราคาทุนของอาคารและเครื่องจักร)

• ต้องเป็นประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมในปัจจุบัน

สิทธิประโยชน์โครงการใหม่

•  มีเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

•  นำเครื่องจักรเดิมมาใช้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักรใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรเดิม

• ต้องเป็นประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมในปัจจุบัน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

• โครงการเดิม >> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

• โครงการใหม่ >> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อยภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี

มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ

• โครงการเดิม >> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

• โครงการใหม่ >> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อยภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี

ยื่นคำขอส่งเสริมฯ ทั้ง 2 มาตรการได้ถึงวันทำการสุดท้ายปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

https://www.boi.go.th/upload/content/18_2564_608fb223a3ea3.pdf 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

https://www.boi.go.th/upload/content/19_2564_608fb2d5d45f0.pdf 

…………………………………………………….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ